PRIVACYVERKLARING
OOC terminals & OOC rail

OOC terminals & OOC rail is de verantwoordelijke voor de
persoonsgegevensverwerking, zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Postadres: Waalkade 19, 5347 KR Oss
Bezoekadres (zaakadres): Waalkade 19, 5347KR Oss
E-mailadres: planningbulk@ooc.nl
Telefoonnummer: 0412745610
KvK-nummer: 16040093
Btw-nummer: NL005158655B01
Aangesloten bij brancheorganisatie: ROC vereniging NL, EVO

Functionaris Gegevensbescherming/Data Protection Officer: ________.

OOC terminals & OOC rail stelt deze privacyverklaring op om inzicht te geven over
het gebruik van persoonsgegevens op www.ooc.nl (hierna “de website”), en alle aan
de website gerelateerde domeinen.

Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan waarmee een individu
geïdentificeerd kan worden, zoals de naam, het klantnummer en de persoonlijke
contactgegevens. Gegevens die niet persoonlijk zijn, maar in combinatie met
persoonlijke gegevens tot identificatie van de gebruiker leiden, hebben tevens te
gelden als persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die de website bezoekt, of op
enig andere wijze met de website communiceert (hierna “de gebruiker”).

OOC terminals & OOC rail verbindt zich ertoe de Verordening (EU) 2016/679 van het
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de Uitvoeringswet
Algemene verordening gegevensbescherming in acht te nemen.

OOC terminals & OOC rail draagt zorg voor passende maatregelen ter bescherming
van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens.

In het geval van vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of andere aan
privacybescherming gerelateerde vragen, kan contact opgenomen worden via:

zie contact pagina, Eric Nooijen.

Tevens kan er rechtstreeks contact opgenomen worden met de Functionaris voor de
Gegevensbescherming via:

Eric Nooijen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 31 oktober 2022.

1. WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT
Bij het gebruik van de website of diensten van OOC terminals & OOC rail kunnen de
volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt:
Naam bedrijf; adres gegevens bedrijf; telefoonnummer; mailadres; website van
het bedrijf; kvk nummer; kvk vestigings nummer; diensten sector; aantal
medewerkers.

2. DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS
Met inachtneming van de privacywetgeving, worden de persoonsgegevens van de
gebruikers uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
Voor eventuele directe benadering bij een vermoeden van gedeelde belangen in
direct contact.
In navolging van artikel 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de
verwerking van persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden de volgende
grondslag:
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde
belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde. (lid 1 sub f)
De gerechtvaardigde belangen betreffen het volgende:
Voor eventuele direct marketing doeleinden en voor analyse van het bezoek
van de website.

3. ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens kunnen door OOC terminals & OOC rail worden verstrekt aan
derden, indien dit verenigbaar is met het in deze privacyverklaring genoemde doel
waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Persoonsgegevens worden enkel verstrekt voor de periode en omvang die

noodzakelijk is voor de uitvoering van de door OOC terminals & OOC rail gegeven
opdracht aan de ontvangers.

In alle gevallen van verstrekking van persoonsgegevens aan derden, draagt OOC
terminals & OOC rail er zorg voor dat de gegevens enkel voor de beoogde
doeleinden worden gebruikt en overeenkomstig het wettelijk verzekerde
beschermingsniveau worden bewaard.

OOC terminals & OOC rail verkoopt de gegevens van de gebruiker nooit voor
commerciële doeleinden.

4. BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS
De persoonsgegevens worden door OOC terminals & OOC rail niet langer gebruikt of
opgeslagen dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen waarvoor de
gegevens worden verzameld overeenkomstig deze overeenkomst.

De bewaartermijn is in ieder geval niet langer dan: 2 maanden.

5. RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS
De gebruiker van de website kan op ieder moment zijn rechten uitoefenen ten
aanzien van OOC terminals & OOC rail.

De gebruiker kan zijn verzoek tot de uitoefening van één of meer van zijn rechten
kenbaar maken aan OOC terminals & OOC rail middels één van de in deze
privacyverklaring genoemde contactgegevens van OOC terminals & OOC rail of van
de Functionaris Gegevensbescherming.

OOC terminals & OOC rail geeft gehoor aan het verzoek van de gebruiker, tenzij het
verzoek ongegrond of buitensporig is.

OOC terminals & OOC rail geeft uiterlijk binnen een maand na het verzoek reactie op
het verzoek van de gebruiker, ook wanneer geen gehoor wordt gegeven aan het
verzoek.

De reactie op het verzoek dient duidelijk te zijn voor de gebruiker, en dient schriftelijk
of via andere (elektronische) middelen te worden verstrekt aan de gebruiker.

a. Recht op informatie over de verwerkingen
De gebruiker van de website heeft het recht op een duidelijke en transparante uitleg
over de gegevensverwerking.

Middels deze privacyverklaring verstrekt OOC terminals & OOC rail informatie over
de bron van de gegevens, de gegevensontvanger(s), de doelstellingen,
noodzakelijkheid en grondslag van de gegevensverwerking, de waarborgen voor
gegevensbescherming, de bewaartermijn, de contactgegevens voor klachten, de
rechten van de gebruiker.

b. Recht van inzage
De gebruiker van de website heeft het recht om, met redelijke tussenpozen, zijn
persoonsgegevens die zijn verzameld in te zien.

OOC terminals & OOC rail verstrekt de gebruiker, indien hierom is verzocht, inzage
in een overzicht met in ieder geval de volgende gegevens met betrekking tot de
gebruiker:

de doelstellingen voor de gegevensverwerking;
de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens
worden doorgegeven;
de bewaartermijn van de persoonsgegevens;
het recht op wijziging, verwijdering, beperking, of bezwaar;
het recht om een klacht in te dienen.

Wanneer de gebruiker verzoekt tot inzage in zijn verzamelde persoonsgegevens,
wordt voordat inzage wordt gegeven, de identiteit van de gebruiker vastgesteld door
OOC terminals & OOC rail.

Indien een kopie van de gegevens wordt verstrekt aan de gebruiker, worden voor de
verstrekking van de kopie geen kosten in rekening gebracht, tenzij de gebruiker
meerdere kopieën wil ontvangen en hier op basis van administratieve kosten een
redelijke vergoeding voor gevraagd kan worden.

De kopie wordt schriftelijk aangeboden, waaronder begrepen in elektronische vorm.

Indien de gebruiker het verzoek tot inzage elektronisch indient, wordt de kopie van
de gegevens eveneens middels elektronische vorm verstrekt, tenzij de gebruiker
anders verzoekt.

Een kopie van de persoonsgegevens wordt binnen een maand na het verzoek aan
de gebruiker verstrekt.

c. Recht op rectificatie

De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te corrigeren
of aan te vullen indien deze niet accuraat zijn.

Indien de gebruiker niet de mogelijkheid heeft om zijn persoonsgegevens zelf te
corrigeren of aan te vullen, kan de gebruiker OOC terminals & OOC rail opdragen
zijn persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen.

OOC terminals & OOC rail brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op de
hoogte van de gewijzigde gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige
inspanning vergt in verhouding tot de belangen van de gebruiker. OOC terminals &
OOC rail verstrekt de gebruiker informatie over deze ontvangers indien de gebruiker
hierom verzoekt.

d. Recht op

gegevenswissing
De gebruiker van de website heeft het recht om zijn verzamelde persoonsgegevens
door OOC terminals & OOC rail te laten wissen, indien sprake is van één van de in
artikel 17, lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties.

Tevens heeft de gebruiker het recht om ‘vergeten te worden’ indien OOC terminals &
OOC rail persoonsgegevens van de gebruiker openbaar heeft gemaakt en de
gebruiker verzoekt om uitwissing van zijn gegevens. OOC terminals & OOC rail dient
in dit geval de nodige maatregelen te nemen om andere
verwerkingsverantwoordelijken op de hoogte te brengen dat de gebruiker zijn
persoonsgegevens of enig kopie hiervan wil uitwissen.

Er hoeft geen gehoor te worden gegeven aan een verzoek tot uitwissing van
persoonsgegevens indien de verwerking van de gegevens nodig is voor één van de
in artikel 17, lid 3 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde redenen.

e. Recht op beperking van de verwerking

De gebruiker van de website heeft het recht om de verwerking van zijn
persoonsgegevens te beperken indien sprake is van één van de in artikel 18, lid 1
Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties.

In het geval van de uitoefening van de beperking van de
persoonsgegevensverwerking mogen de gegevens enkel worden verwerkt:

met de toestemming van de gebruiker;
voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
ter bescherming van de rechten van derden of om gewichtige redenen van
algemeen belang voor de Europese Unie of een lidstaat.

OOC terminals & OOC rail brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op de
hoogte van de beperking van de gegevensverwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of
onevenredige inspanning vergt in verhouding tot de belangen van de gebruiker. OOC
terminals & OOC rail verstrekt de gebruiker informatie over deze ontvangers indien
de gebruiker hierom verzoekt.

f. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te verkrijgen
van OOC terminals & OOC rail in een gestructureerde, gangbare en
machineleesbare vorm en door te geven aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke, zonder dat OOC terminals & OOC rail hem hierbij
hindert, indien sprake is van één van de in artikel 20, lid 1 Algemene verordening
gegevensbescherming genoemde situaties.

Indien de gebruiker zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefent, heeft de
gebruiker tevens het recht dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar
de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgestuurd, tenzij dit technisch
niet mogelijk is.

De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid laat het recht tot
gegevenswissing onverlet. Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is
voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader
van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan OOC terminals & OOC rail
opgedragen is.

De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid doet geen afbreuk aan de
rechten en vrijheden van derden.

g. Recht van bezwaar

De gebruiker van de website heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken,
vanwege zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens
door OOC terminals & OOC rail.

In bovenstaand geval zal OOC terminals & OOC rail staken met de verwerking van
de persoonsgegevens van de gebruiker, tenzij OOC terminals & OOC rail dwingende
gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen
dan de belangen, rechten en vrijheden van de gebruiker, of die verband houden met
de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Bij verwerking van de persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, heeft de
gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Indien de gebruiker bezwaar maakt tegen gegevensverwerking ten behoeve van
direct marketing, worden de gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

h. Klachtrecht

De gebruiker van de website heeft het recht om een klacht in te dienen met
betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door OOC terminals & OOC
rail bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zowel klachten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de
gebruiker, als klachten met betrekking tot onjuiste naleving van de toepasselijke
wetgeving kunnen worden ingediend.

De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland aangesteld voor het houden van
toezicht op persoonsgegevensverwerking. Informatie met betrekking tot de Autoriteit
Persoonsgegevens kan gevonden worden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

6. WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring kan in verband met nieuwe ontwikkelingen van de website of
een aanpassing van de wettelijke verplichtingen gewijzigd worden.

De meest recente versie van de privacyverklaring kan geraadpleegd worden op de
website. Hierbij staat de laatste wijzigingsdatum vermeld.